ERHTVPRJRNEV__________________MVP___TO_200TO_400TO_600TO_800TO1000
BAKTAI-ERDO_2019-2089122526415910135
BOCKEREK_2014-201517122443901666962
BOCKEREK_GAZD_2016_DL800000
BUKKHAT_2012-20132173691897385261201
CSORGO-V_JEGTORES_20142900000
DEDAI-ERDO_201485109423715912462
DRAVASIK_2016_DL1200000
FENYI-ERDO_2017-18188411778726923676
HIDEGVIZ-VOLGY_20057600000
HIDEGVIZ-VOLGY_20097600000
JUHDOGLO-VOLGY_201310516802751286840
KARPATALJA_BEREG_201465779157714639
KECSKES-GALYA_2010-201124669431691828413150
KEKES_2005-20132311041895259461328
KISSZENAS_JEGTORES_201416600000
MOROVIC_REZERVS_20181200000
NAGY_ISTRAZSA-HEGY_2012303454680142022061
NAGY_ISTRAZSA-HEGY_201630300000
NAGY_ISTRAZSA-HEGY_201830300000
PAP-ERDO_20219945365382519
PILIS-OLDAL_20144600000
PREDIKALOSZEK 202213800000
RAFAJNAI_2016_DL800000
SZABO-VOLGY97756115715172
SZALAFO_2004-0871623433859850
SZALAFO_2020713204311820
SZAZ-VOLGY_Alapfelmeres13837070272517
SZAZ-VOLGY_JEGTORES_20142200000
TARPAI_ÖREG_2016_DL800000
TILOS-ERDO_2018-1910413252441279452
VAR-HEGY_2005-20094095193349210091296889
VETYEM_201389886147867973